Thủ tục hành chính năm 2023

Cập nhật: 10/01/2023 10:44

DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC PHƯỜNG NAM SƠN ĐỀ NGHỊ PHÂN QUYỀN

 

 

CÁC QUY TRÌNH LĨNH VỰC VĂN HÓA - THỂ THAO – GIA ĐÌNH

(07 quy trình)

 

1

Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

 

 

Đặng Quang Hai

Công chức Văn hóa xã hội

2

Xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm

3

Xét tặng giấy khen gia đình văn hóa

4

Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

5

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

6

Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

7

Thủ tục công nhân câu lạc bộ thể thao cơ sở

CÁC QUY TRÌNH LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

(10 quy trình)

 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Vượng

Công chức Địa chính xây dựng, đô thị và môi trường

1

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND phường

3

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND phường

4

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước(đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

5

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

6

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

7

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

8

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trờ lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội

9

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiệm y tế, bảo hiểm xã hội

10

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

CÁC QUY TRÌNH LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(02 quy trình)

 

1

Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND phường

Trần Thị Vượng

Công chức địa chính xây dựng đô thị và MT

2

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

CÁC QUY TRÌNH LĨNH VỰC NỘI VỤ

(15 quy trình)

 

1

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

 

 

 

 

 

Đặng Quang Hai

Công chức văn hóa xã hội

2

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

3

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

4

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở phường

5

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở phường

6

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

7

Đề nghị thay đối địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn phường

8

Đề nghị thay đối địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến  địa bàn phường khác

9

Thông báo về việc thay đổi  địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

10

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn phường của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

11

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND phường về thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

Nguyễn Thị Huyền

Công chức văn phòng thống kê

12

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND phường về thành tích thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề

13

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND phường về thành tích đột xuất

14

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND phường cho gia đình

15

Xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

CÁC QUY TRÌNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG TB&XH

(19 quy trình)

 

1

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

 

 

 

 

Vũ Hải Lý

Công chức VHXH

2

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

3

Trợ giúp xã hội khẩn cấp làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

4

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

5

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT

6

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

7

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo phát sinh trong năm

8

Áp dụng biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

9

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

10

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

 

 

 

 

Vũ Hải Lý

Công chức VHXH

11

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

12

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em  đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

13

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

14

Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19

15

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

16

Cấp giấy xác nhận nhân thân của người có công

17

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

18

Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ, đơn đề nghị thăm viếng mội liệt sĩ

19

Cai nghiện ma túy tự nguyện

Đặng Quang Hai

CÁC QUY TRÌNH LĨNH VỰC

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (05 quy trình)

 

1

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

 

Đặng Quang Hai

Công chức văn hóa xã hội

2

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

3

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

4

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động trở lại

5

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

CÁC QUY TRÌNH LĨNH VỰC

GIAO THÔNG VẬN TẢI (12 quy trình)

 

1

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Minh

Công chức đô thị xây dựng

2

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

3

Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

4

Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

5

Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

6

Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

7

Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

8

Cấp lại Giấy chứng nhậnđăng ký phương tiện

9

Xóa đăng ký phương tiện

10

Xác nhận trinhg báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

11

Xác nhận việc trình kháng nghị đối với tàu biển, tàu công vụ, giàn di động, tàu ngầm, tàu lặn, thủy phi cơ và phương tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB

12

Xác nhận việc trình kháng nghị đối với phương tiện thủy nội địa, tàu cá ( trừ phương tiện  tiện thủy nội địa mang cấp VR-SB)

CÁC QUY TRÌNH LĨNH VỰC THANH TRA

(07 quy trình)

 

1

Tiếp công dân

 

 

 

Vũ Thị Diệp

Công chức Tư pháp hộ tịch

2

Xử lý đơn

3

QT Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

4

Giải quyết khiếu nại lần đầu

5

Giải quyết tố cáo

6

QT Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

7

QT Thủ tục thực hiện việc giải trình

CÁC QUY TRÌNH LĨNH VỰC  TƯ PHÁP – HỘ TỊCH

(34 quy trình)

 

1

Đăng ký khai sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Thị Thùy

Công chức Tư pháp hộ tịch

2

Đăng ký kết hôn

3

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

4

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

5

Đăng ký khai tử

6

Đăng ký khai sinh lưu động

7

Đăng ký kết hôn lưu động

8

Đăng ký khai tử lưu động

9

Đăng ký giám hộ

10

Đăng ký chấm dứt giám hộ

11

Đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

12

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

13

Đăng ký lại khai sinh

14

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

15

Đăng ký lại kết hôn

16

Đăng ký lại khai tử

17

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

18

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

19

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận.

 

 

 

Vũ Thị Diệp

Công chức tư pháp hộ tịch

20

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được).

21

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

22

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

23

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

24

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

 

 

Vũ Thị Diệp

Công chức tư pháp hộ tịch

25

Chứng thực di chúc

26

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

27

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

28

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

29

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

 

 

Phan Thị Thùy

Công chức Tư pháp hộ tịch

30

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

31

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

32

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

33

Cấp bản sao từ sổ gốc

34

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

LĨNH VỰC  KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (03 thủ tục)

 

1

Thông báo thành lập Tổ hợp tác

Phạm Thị Nhuần

Công chức kế toán tài chính

2

Thông báo thay đổi Tổ hợp tác

3

Thông báo chấm dứt hoạt động của Tổ hợp tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin đã đăng