Thông báo thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại bộ phận một cửa

Cập nhật: 14/09/2022 11:44

Thông báo số 08/TB-UBND ngày 12/9/2022 về thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại bộ phận một cửa