Cơ cấu tổ chức

Cập nhật: 29/03/2022 22:51

* ĐẢNG UỶ PHƯỜNG NAM SƠN

DANH SÁCH

CÁC ĐỒNG CHÍ UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG

KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

-----

1. Đồng chí Lại Vĩnh Ngọc - Ủy viên Quận ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường.

2. Đồng chí Nguyễn Thị Hiếu Chinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

3. Đồng chí Bùi Đức Bách - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường.

4. Đồng chí Vũ Thị Bích - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường.

5. Đồng chí Quách Xuân Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Công an phường.

6. Đồng chí Phạm Thanh Hà - Ủy viên Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

7. Đồng chí Đào Thị Yến - Ủy viên Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.

8. Đồng chí Phạm Thị Thoan - Ủy viên Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.

9. Đồng chí Phạm Thị Đượm - Ủy viên Đảng ủy, Chủ tịch Hội Nông dân phường.

10. Đồng chí Phạm Thị Nguyệt - Ủy viên Đảng ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường.

11. Đồng chí Phạm Thị Tho - Ủy viên Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên phường.

12. Đồng chí Phạm Tuấn Đạt - Ủy viên Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường.

13. Đồng chí Trần Thị Minh Nghĩa - Ủy viên Đảng ủy, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Hà.

14. Đồng chí Đồng Xuân Khảm - Ủy viên Đảng ủy, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Kha Lâm 3.

15. Đồng chí Đặng Văn Đan - Ủy viên Đảng ủy, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố Lệ Tảo 1.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG

DANH SÁCH THƯỜNG TRỰC HĐND PHƯỜNG
       
TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ
1 Lại Vĩnh Ngọc 1979 Chủ tịch HĐND phường
2 Vũ Thị Bích 1984 Phó chủ tịch HĐND phường
3 Đoàn Đức Thành 1967 Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội 
4 Đặng Quang Hai 1974 Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội 
5 Phạm Thị Tho 1988 Trưởng Ban Pháp chế
6 Phạm Thị  Nguyệt 1988 Phó Trưởng Ban Pháp chế

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

DANH SACH THÀNH VIÊN UBND PHƯỜNG NAM SƠN
TT Họ và tên Năm sinh Chức vụ
1 Nguyễn Thị Hiếu Chinh 1976 Chủ tịch UBND phường
2 Phạm Thanh Hà 1976 Phó Chủ tịch UBND phường
3 Đào Thị Yến 1980 Phó Chủ tịch UBND phường
4 Quách Xuân Thủy 1974 Trưởng Công an phường - Ủy viên
5 Phạm Tuấn Đạt 1976 Trưởng Quân sự - Ủy viên

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG NAM SƠN

Danh sách Thường trực UBMTTQVN phường: 

1. Đồng chí Phạm Thị Thoan (sinh năm 1970) - Chủ tịch UBMTTQVN phường

2. Đồng chí Đặng Văn Nam (sinh năm 1962) - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN phường

3. Đồng chí Nguyễn Hồng Tảo (sinh năm 1947) - Phó Chủ tịch UBMTTQVN phường