Kế hoạch số 10/KH-UBND tuyên truyền về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025

Thời gian 04/10/2022 14:34
Kế hoạch ban hành ngày 3/10/2022


Kế hoạch số 09/KH-UBND về thực hiện Quyết định số 06/QĐ-Ttg Chính phủ

Thời gian 18/04/2022 09:33
Kế hoạch thực hiện Quyết định số 06/QĐ-Ttg Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước năm 2022

Thời gian 26/01/2022 01:52
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước năm 2022