Danh sách người có công có nhu cầu vật liệu để xây mới, sửa chữa nhà

Cập nhật: 20/12/2021 10:09

Tổng hợp danh sách người có công có nhu cầu vật liệu để xây mới, sửa chữa nhà theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg và Nghị quyết 32/2018/NQ-HĐND.